ઉત્પાદન

 • Dalteparin Sodium Injection

  ડાલ્ટેપરીન સોડિયમ ઈન્જેક્શન

  ઉત્પાદન નામ: ડાલ્ટેપરીન સોડિયમ ઈન્જેક્શન

  શક્તિ: 0.2 એમએલ: 5000IU, 0.3 એમએલ: 7500IU

  પેકેજ: 2 સિંગલ ડોઝ સિરીંજ / બક્સ

  રચના: દરેક પૂર્વ ભરેલી સિરીંજમાં શામેલ છે:

  પોર્સીન ઇંટેસ્ટિનલ મ્યુકોસા 5,000 એન્ટિ-ઝેઆ IU માંથી મેળવી ડાલ્ટેપરીન સોડિયમ (બીપી)

  પોર્સીન ઇંટેસ્ટિનલ મ્યુકોસા ,, X૦૦ એન્ટી-ઝેઆ આઈ.યુ.માંથી મેળવીને દાલ્ટેપરીન સોડિયમ (બીપી)